Retningslinjer for udlån og udlejning af lokaler i
Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg

Formål

Lundens formål er at stille lokaler til rådighed for brugernes aktiviteter, som kan indpasses i husets rammer.

Det er først og fremmest sigtet, at Lunden skal være mødested for det bredest mulige udsnit af kommunens foreningsliv.

Ingen forening eller organisation kan have permanent lokale eller sætte sit foreningspræg på lokalet.

 

Brugere

Medborgerhuset Lunden ejes af Silkeborg Kommune og udlånes vederlagsfrit til følgende, hjemmehørende i Silkeborg Kommune:

  • Foreninger under folkeoplysningsloven
  • Andre foreninger og interesseorganisationer, som har et almen nyttigt formål

Andre foreninger, herunder grundejer- og andelsbogligforeninger, organisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, både i og udenfor Silkeborg Kommune, kan leje ledige lokaler hvis aktiviteten kan indpasses i husets rammer.

Udleje af lokaler Der opkræves leje for lokaler i følgende tilfælde:

  • Når hovedformålet er at drive lotteri, bankospil eller lignende
  • Når der er tale om fester og festlignende arrangementer
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende, hvortil der opkræves entré, eller drives handel.

Det bemærkes, at det kun er i Lunden der kan lejes lokaler til erhvervsvirksomheders arrangementer, der har karakter af fester.

 

Reservering af lokaler Reservering af lokaler sker via Fritidsportalen.

Der kan kun reserveres lokaler max et år frem fra dags dato. Medborgerhusets leder kan dispensere i særlige tilfælde.
Medborgerhusets leder træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om lån eller leje af lokalerne.

Takstreguleringer sker i forbindelse med vedtagelsen af Silkeborg Kommunes budget.
Generelt Brugerne varetager alle praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen at gøre, incl. oprydning, rengøring, opvask af service m.v., med mindre andet er aftalt.

Der stilles rengøringsartikler til rådighed.

Når intet andet er anført, er lånet eller lejen ekskl. brandvagt, kontrollør, billetter, Koda-afgift og lignende, samt ekstra inventar, borddækning, scene, opstilling osv.

De til enhver tid gældende regler fra brandmyndighederne skal overholdes.

Åbningstid Den daglige åbningstid er kl. 8–23. Der kan træffes aftale om forlænget åbningstid.

Lunden er som udgangspunkt lukket i de 4 hele uger i juli måned og den 24. og 31. december. Der kan dog træffes aftale om åbning af huset i juli måned, hvis aktiviteten kan indpasset i husets rammer. Medborgerhusets leder afgør i hver enkelt tilfælde om det er muligt at åbne huset i perioden.

Vi tilstræber, at der er åbent for booking i enten Medborgerhuset (Bindslevs Plads), Nordre Fælleshus eller Lunden i juli måned.
Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2020